Wyniki pierwszego sprawdzianu dla studentów I roku Farmacji są dostępne w zakładce Egzaminy.

Jednocześnie informujemy, że drugi sprawdzian dla studentów I roku Farmacji odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020r o godz. 18 w sali Nenckiego w Coll. Anatomicum.

W dniu 11 grudnia 2019r. o godz 1800 w sali Nenckiego, Coll. Anatomicum, odbędzie się pierwszy sprawdzian z 5 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów z chemii organicznej dla studentów I roku Farmacji.

Z radością informujemy, że w dniu 23 września br. Rada Wydziału Farmaceutycznego UMP nadała doktorowi Jackowi Kujawskiemu, adiunktowi w naszej Katedrze stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk farmaceutycznych (w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu).

Panu Docentowi serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja studentów do udziału w projekcie Mistrzowie Dydaktyki została zakończona w dniu 18.10.19r. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcje zostaną poinformowane drogą mailową.

Wyniki egzaminu  z "Chemii Organicznej" dla studentów II roku Farmacji z dnia 02 września 2019r. dostępne są w zakładce Egzaminy.