Regulamin

ćwiczeń z „Chemii surowców kosmetycznych”

dla studentów I-go roku kosmetologii

Rok akademicki 2020/21

 

Ćwiczenia obejmują 50 godzin w ciągu roku akademickiego

 Na każdym ćwiczeniu studenci w wyznaczonych kilkuosobowych zespołach wykonują doświadczenia wskazane przez asystenta oraz indywidualnie opracowują protokół, zawierający zapis wykonanych czynności, własne obserwacje i wnioski.

 Studenci mogą opuścić salę ćwiczeń po wykonaniu przewidzianych eksperymentów, oddaniu sprzętu w stanie czystym i nieuszkodzonym oraz po zaliczeniu protokołu przez asystenta.

 Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- praktyczne wykonanie wszystkich doświadczeń wyznaczonych dla poszczególnych osób w kolejnych ćwiczeniach,

- opracowanie i zaliczenie wszystkich protokołów,

- uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów obejmujących materiał wykonanych ćwiczeń.

 Ocena pracy studenta jest prowadzona zgodnie z regulaminem studiów w UM w Poznaniu.

Egzamin z chemii surowców kosmetycznych jest egzaminem testowym, jednokrotnego wyboru i zawiera 60 pytań obejmujących tematykę wykładów i ćwiczeń.

 

REGULAMIN I WARUNKI ZALICZENIA ZAJĘĆ
Z SENSORYKI I ŚRODKÓW ZAPACHOWYCH

Kierunek: Kosmetologia

Studia niestacjonarne II stopnia

Rok I, 2020/21, semestr I

 

 1. Przedmiot Sensoryka i środki zapachowe realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych odbywanych w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.
 2. Zajęcia odbywają się w grupach studenckich i terminach ustalonych przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego i uzgodnionych z Katedrą i Zakładem Chemii Organicznej.
 3. Szczegółowy plan zajęć umieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej Katedry i Zakładu Chemii Organicznej /www.chorg.ump.edu.pl/.
 4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a obecność na ćwiczeniach jest kontrolowana.
 5. Cykl ćwiczeń obejmuje 5 spotkań po 3h.
 6. Na pierwszych ćwiczeniach studenci zapoznają się z zasadami BHP oraz ze szczegółowym regulaminem i harmonogramem zajęć.
 7. Ćwiczenia obejmują wykonanie przewidzianych i zaleconych przez prowadzącego doświadczeń oraz opracowanie protokołów.
 8. Nieobecność studenta na ćwiczeniach powinna być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem urzędowym, przedstawionym na ćwiczeniach następnych po ustaniu okresu nieobecności.
 9. Nieobecność należy odrobić, a jeżeli nie ma praktycznej możliwości odrobienia, należy zaległe treści zaliczyć w sposób ustalony z prowadzącym.
 10. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, praktyczne wykonanie zalecanych doświadczeń i przedstawienie opisujących je protokołów.
 11. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, który ma formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru (40 pytań, zaliczenie od 24pkt), obejmującego treści programowe realizowane zarówno na wykładach jak i ćwiczeniach.
 12. W przypadku niepowodzenia na egzaminie w pierwszym terminie, istnieje możliwość dwukrotnego jego poprawiania.
 13. We wszystkich sprawach wątpliwych sposób postępowania określa Regulamin Studiów w UMP.

W roku 2020/21 sposób faktycznego zrealizowania ćwiczeń i ich forma uzależnione będą od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i będą na bieżąco podawane do wiadomości studentów.

Podkategorie