Zasady odbywania

zajęć z chemii organicznej przez studentów

Wydziału Farmaceutycznego, kierunek farmacja

I rok studiów, w roku akademickim 2020/21

 

Program zajęć z chemii organicznej jest dostosowany do wymagań zawartych w Standardach Nauczania na kierunku Farmacja (Zał. Nr 3 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 21 sierpnia 2019 r., Dz. U. z 2019 poz.1573) i jest zgodny z aktualnym Statutem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Regulaminem Studiów w tejże Uczelni w roku 2020/21.

ZAJĘCIA Z CHEMII ORGANICZNEJ OBEJMUJĄ TRZY CZĘŚCI ZRÓŻNICOWANE POD WZGLĘDEM FORMY I TREŚCI

Charakterystyka

Część I

Część II

Część III

Forma zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia laboratoryjne

Termin zajęć

Semestr I

Semestr I

Semestr II

Wymiar godzinowy

45 godzin

30 godzin

75 godzin

Zakres tematyczny

Ogólna chemia organiczna, chemia bioorganiczna

Podstawowe prawa chemiczne. Otrzymywanie i reaktywność wybranych klas związków organicznych

Preparatyka i elementy analizy związków organicznych

 Po zakończeniu cyklu nauczania przedmiotu chemia organiczna, w II semestrze, studentów obowiązuje zdanie egzaminu końcowego, stanowiącego formę sprawdzenia stopnia przyswojenia przewidzianych programem wiadomości oraz nabycia wymaganych umiejętności i kompetencji.

 CZĘŚĆ I.       WYKŁADY Z CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORGANICZNEJ

 Wykłady są zajęciami obowiązkowymi, na których obecność podlega kontroli metodami elektronicznymi.

Odbywają się one według szczegółowego planu ustalanego przez Dziekanat i obejmują:

 • 45 godzin zajęć realizowanych w systemie zdalnym w semestrze zimowym

W czasie wykładów przewidziane jest również wykorzystanie aktywizujących form pracy.

Materiał teoretyczny zawarty w wykładach będzie stanowił przedmiot jednej z części egzaminu końcowego.

CZĘŚĆ II.     SEMINARIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Z ELEMENTAMI CHEMII BIOORGANICZNEJ

 Seminaria są zajęciami obowiązkowymi, na których obecność podlega kontroli metodami elektronicznymi. Prowadzone są one w systemie zdalnym w semestrze zimowym.

Odbywają się według szczegółowego planu ustalanego przez Dziekanat, w grupach seminaryjnych i obejmują:

 • 30 godzin zajęć realizowanych w sposób zdalny

Całość zajęć seminaryjnych podzielona została na 3 grupy tematyczne:

 • Teoretyczne podstawy chemii organicznej; 4 seminaria dwugodzinne prowadzone przez dr hab. Marka Bernarda
 • Reaktywność wybranych grup związków organicznych; 5 seminariów dwugodzinnych prowadzonych przez prof. dr hab. Lucjusza Zaprutko
 • Związki heterocykliczne i podstawy chemii bioorganicznej; 6 seminariów prowadzonych przez dr Dorotę Olender, dr Annę Pawełczyk i dr Justynę Żwawiak

Podczas zajęć seminaryjnych obowiązuje studentów posiadanie włączonej kamery i mikrofonu, chyba że prowadzący zajęcia wyrazi zgodę na doraźne wyłączenie któregoś ze środków przekazu w celu polepszenia łączności.

Seminaria realizowane są w miarę możliwości w całości w formie aktywizującej.

W tym celu prowadzący na pierwszych zajęciach dokona podziału grupy studenckiej na zespoły około 3 osobowe (2-4 osób), które na każde kolejne zajęcia będą zobligowane do przygotowania kilkuminutowego wystąpienia na zadany temat. Po takim wystąpieniu podejmowana jest polemiczna dyskusja związana z prezentowanym zagadnieniem a prowadzący pełni rolę moderatora tej dyskusji.

Warunkiem zaliczenia seminariów jest co najmniej jednokrotny osobisty udział studenta w prezentacji przygotowanej na zadany temat i jednokrotny konstruktywny udział w dyskusji po prezentacji, bądź odpowiedź na pytania zadawane przez moderatora dyskusji, oddzielnie w odniesieniu do każdego z trzech modułów tematycznych wymienionych powyżej.

Łącznie w celu uzyskania zaliczenia seminariów student musi sześciokrotnie zabierać głos na omawiany temat, prezentując przynajmniej dostateczną orientację w zakresie omawianego zagadnienia (w tym trzykrotnie prezentując przygotowane opracowanie).

Studenci wykazujący się szczególną aktywnością podczas zajęć seminaryjnych, opisaną szczegółowo przez prowadzącego będą mogli ubiegać się o zwolnienie z części egzaminu końcowego.

CZĘŚĆ III.   ĆWICZENIA Z PREPARATYKI I PODSTAW KLASYCZNEJ ANALIZY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Ćwiczenia odbywają się w formie 15 spotkań, po 5 godzin każde.

Tematyka poszczególnych Ćwiczeń to:

zapoznają się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym.

 • Szkolenie BHP w zakresie specyficznym dla pracowni chemii organicznej. Zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym, jego budową i przeznaczeniem. Prezentacja teoretyczna oraz praktyczna z zakresu podstawowych czynności laboratoryjnych podczas preparatyki związków organicznych.
 • Reakcje substytucji i eliminacji
 • Reakcje addycji
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Reakcje z udziałem grupy karbonylowej i reakcje przegrupowania
 • Syntezy wybranych układów heterocyklicznych
 • Analiza związków organicznych - oznaczanie grup rozpuszczalności oraz składu pierwiastkowego
 • Analiza związków organicznych - wykrywanie wybranych grup funkcyjnych
 • Barwniki roślinne i syntetyczne
 • Izolacja tłuszczów z surowców naturalnych
 • Chemia węglowodanów
 • Wspomagana mikrofalowo synteza organiczna
 • Otrzymywanie i modyfikacja wybranych makrocząsteczek
 • Ćwiczenie pokazowe z zakresu zastosowań chemii obliczeniowej w chemii organicznej
 • Ćwiczenie zaliczeniowe z możliwością poprawy ocen negatywnych za przygotowanie teoretyczne do wszystkich wcześniejszych ćwiczeń.

Z zakresu tematycznego 2-3 studenci wykonują jeden preparat oraz z zakresu tematycznego 4-6 również jeden preparat. Pozostałe tematy ćwiczeń realizowane są każdy oddzielnie. Zaliczenie teorii przypisanej tematom 1-14 odbywa się podczas kolejnych ćwiczeń, odpowiednio nr 2-15. Na ostatnich, 15 ćwiczeniach istnieje możliwość poprawienia ocen negatywnych uzyskanych podczas całego cyklu ćwiczeniowego.

Wykaz preparatów do wykonania oraz szczegółowy zakres materiału wymagany do zaliczenia każdego z działów podawany jest oddzielnie.

Studenci podczas ćwiczeń prowadzą zeszyt, w którym opisują wyniki swojej pracy. Stanowi on podstawę do zaliczenia części praktycznej ćwiczeń.

Wszystkie działania praktyczne studenci wykonują w parach, ale oceniani są indywidualnie, uzyskując jedną ocenę za wiadomości teoretyczne a drugą za praktyczne umiejętności, adekwatnie do ilości i jakości włożonej pracy.

Podczas ćwiczeń student zobowiązany jest do zaliczenia teorii dotyczącej wykonywanego ćwiczenia i ma to miejsce w następnym tygodniu po jego wykonywaniu. Nieprzystąpienie w tym terminie do zaliczenia powoduje utratę prawa do pierwszego terminu. Terminem poprawkowym dla wszystkich zaległych tematów ćwiczeniowych są ostanie zajęcia laboratoryjne w semestrze. 

SPOSÓB REALIZACJI ĆWICZEŃ W ROKU 2020/21 UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ROZWOJU SYTUACJI EPIDEMICZNEJ. POWYŻSZY REGULAMIN DOTYCZY SYTUACJI PRACY W WARUNKACH STACJONARNYCH BEZ OGRANICZEŃ WYWOŁANYCH EPIDEMIĄ

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ

W celu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu chemia organiczna, należy jednocześnie spełnić następujące warunki:

 1. poprawnie wykonać 2 preparaty, analizę oraz 5 ćwiczeń w semestrze letnim, uzyskując za każde z tych działań co najmniej oceną dostateczną
 2. uzyskać pozytywną ocenę za wiadomości teoretyczne dotyczące każdego z 14 wymienionych tematów ćwiczeń

 

Zasady zaliczania egzaminu z chemii organicznej dla studentów I roku kierunek farmacja
w roku 2020/2021

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z chemii organicznej, jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia całego cyklu zajęć kontrolowanych z tego przedmiotu (tj. wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych w części praktycznej i teoretycznej oraz zajęć seminaryjnych).

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, w roku akademickim 2020/21 forma egzaminu końcowego zostanie ustalona w sposób wiążący, najdalej na jeden miesiąc przed jego pierwszym terminem. Wstępnie zakładana jest forma egzaminu ustnego jako bezpośredniej rozmowy z prowadzącym egzamin, realizowany przy wykorzystaniu platformy Teams.

Szczególnie wysokie oceny uzyskane podczas zajęć seminaryjnych mogą mieć pozytywny wpływ na końcową ocenę z egzaminu. Jako jedna z ocen cząstkowych brana pod uwagę przy ustalaniu końcowej oceny zaliczającej przedmiot jest średnia z wszystkich ocen uzyskanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

 

 

Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.