Zasady zaliczania egzaminu z chemii organicznej dla studentów

I roku kierunek Farmacja
w roku 2019/2020

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z chemii organicznej, jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia całego cyklu zajęć kontrolowanych z tego przedmiotu (tj. wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych w części praktycznej i teoretycznej).

Ze względu na wdrożenie nowego programu przedmiotu chemia organiczna, w roku akademickim 2019/20 formę egzaminu pomiędzy pisemną opisową a testową pozostawia się studentom do wyboru dokonywanego podczas ostatniego wykładu (koniec I semestru).

Pierwsza z form to egzamin pisemny składający się z 18 tzw. otwartych pytań o charakterze możliwie opisowym, jednakże wymagających raczej umiejętności zapisu reakcji, wymienienia jej cech charakterystycznych, uzupełnienia stwierdzeń, wymienienia cech, narysowania wzorów, nazwania związków, itp., to jest umiejętności wskazujących na zrozumienie treści przedmiotu.

Druga z form egzaminu to test składający się z 72 pytań z pięcioma odpowiedziami każde i możliwością wyboru jednej lub kilku poprawnych odpowiedzi.

Pytania egzaminacyjne dotyczą:

 - ogólnej chemii organicznej (zakres seminariów z I roku) – 3 pytania opisowe lub 12 testowych,

 - szczegółowej chemii organicznej – 7 pytań opisowych lub 28 testowych,

 - preparatyki laboratoryjnej – 1 pytanie opisowe lub 4 testowe,

 - chemii związków heterocyklicznych – 2 pytania opisowe lub 8 testowych,

 - chemii związków naturalnych – 5 pytań opisowych lub 20 testowych.

Egzamin opisowy trwa nie dłużej niż 150 minut a testowy nie dłużej niż 100 minut.

Odpowiedź na każde z pytań opisowych oceniana jest w skali od bardzo dobrej (5,0) do niedostatecznej (2,0), według zasad zawartych w aktualnym Regulaminie Studiów na UMP. Każde z pytań sprawdzane i oceniane jest we wszystkich pracach przez tę samą osobę.

Odpowiedź na każde z pytań testowych oceniana jest w skali zero-jedynkowej

Warunkiem zaliczenia egzaminu i całego cyklu nauczania przedmiotu jest uzyskanie ponad 60% poprawnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Ostateczny wynik egzaminu opisowego z przedmiotu chemia organiczna stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich otrzymanych na egzaminie ocen cząstkowych (18 ocen) oraz średniej ocen za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń (1 ocena) i średniej ocen za praktyczne wykonanie ćwiczeń (1 ocena). Łącznie zatem, podstawę do obliczenia końcowego wyniku stanowi 20 ocen cząstkowych.

Ostateczny wynik egzaminu testowego z przedmiotu chemia organiczna stanowi suma wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytania testowe oraz czterokrotność średniej ocen za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń i czterokrotności średniej ocen za praktyczne wykonanie ćwiczeń podzielona przez 80.

Dokładna wielkość liczbowa uzyskanego wyniku przekształcana jest na ostateczną ocenę werbalną według następującej skali ocen:

dostateczny = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 2,80 do 3,30

dość dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,31 do 3,75

dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,76 do 4,20

ponad dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,21 do 4,65

bardzo dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,66 do 5,00.

Każdy student ma prawo do trzykrotnego przystępowania do egzaminu. Jeden raz, w jednym z dwóch pierwszych terminów i ewentualnie dwukrotnie w sesji poprawkowej. Proponowane terminy egzaminów to: 22 czerwca (poniedziałek) i 25 czerwca (czwartek), oraz w sesji poprawkowej 1 września (wtorek) i 10 września (czwartek). Terminy te mogą być przedmiotem negocjacji z przedstawicielami Samorządu Studentów jednak ich liczba i częstotliwość pozostają niezmienne. Ostateczny terminarz egzaminów musi zostać uzgodniony przed 8 maja 2020r. Nie ma możliwości zdawania egzaminu w terminach innych niż ustalone zgodnie z powyższymi regułami.

Egzaminy poprawkowe, bez względu na wybraną formę egzaminu w pierwszym terminie mieć będą formę egzaminu opisowego prowadzonego na przedstawionych powyżej zasadach.

Studenci zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w sprawie wyboru daty przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie, nie później niż 3 dni robocze przed uzgodnionym dniem jego odbycia. W przypadku niezłożenia deklaracji ustalającej datę przystąpienia do egzaminu lub w przypadku niezgłoszenia się na egzamin w zadeklarowanym terminie, z przyczyn innych niż udokumentowane zdarzenia losowe, student traci możliwość traktowania kolejnych podejść jako ów niewykorzystany termin.

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w uzgodnionym terminie wymaga, zgodnie z Regulaminem Studiów na UMP, pisemnego poświadczenia powodów usprawiedliwienia, przedstawionego w terminie 7 dni od daty odbytego egzaminu. W sytuacji braku usprawiedliwienia nieobecności student traci prawo do zdawania egzaminu w danym terminie i otrzymuje w tym terminie ocenę niedostateczną.

Zwolnienia z egzaminu

Wyróżniający się w toku nauki studenci mogą być zwolnieni z egzaminu z chemii organicznej na podstawie wyników uzyskanych w całym cyklu nauczania przedmiotu. Warunkiem uzyskania możliwości ubiegania się o zwolnienie z egzaminu jest niezależne spełnienie trzech poniższych warunków:

Ocena

Bardzo dobry

Ponad dobry

Dobry

Warunek 1 = suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej:

większa niż 90% wartości możliwej do uzyskania

Warunek 2

ocena co najmniej dobra z każdego ze sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów

Warunek 3 = suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych z 5 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów nie mniejsza niż:

24

22

20

 

Możliwość zaliczenia części lub całości egzaminu osobom, które już zdawały chemię organiczną na innych uczelniach, w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie.

 

Przedstawiciel Samorządu Studentów

Starosta I roku

              ..........................................

Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

………………………………………….

 

 

Zasady zaliczania egzaminu z chemii organicznej dla studentów

II roku kierunek Farmacja
w roku 2019/2020

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z chemii organicznej, jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia całego cyklu zajęć kontrolowanych z tego przedmiotu (tj.: seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych w części praktycznej i teoretycznej oraz sprawdzianów wiadomości z zakresu objętego programem wykładów).

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z 18 tzw. otwartych pytań o charakterze możliwie opisowym, jednakże wymagających raczej umiejętności zapisu reakcji, wymienienia jej cech charakterystycznych, uzupełnienia stwierdzeń, wymienienia cech, narysowania wzorów, nazwania związków, itp., to jest umiejętności wskazujących na zrozumienie treści przedmiotu.

Pytania egzaminacyjne dotyczą:

 - ogólnej chemii organicznej (zakres seminariów z I roku) – 3 pytania,

 - szczegółowej chemii organicznej – 7 pytań,

 - preparatyki laboratoryjnej – 1 pytanie,

 - chemii związków heterocyklicznych – 2 pytania,

 - chemii związków naturalnych – 5 pytań.

Egzamin trwa nie dłużej niż 150 minut.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest w skali od bardzo dobrej (5,0) do niedostatecznej (2,0), według zasad zawartych w Regulaminie Studiów na UMP. Każde z pytań sprawdzane i oceniane jest we wszystkich pracach przez tę samą osobę.

Ostateczny wynik egzaminu z przedmiotu chemia organiczna stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich otrzymanych na egzaminie ocen cząstkowych (18 ocen) oraz średniej ocen za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń (1 ocena) i średniej ocen za sprawdziany z zakresu treści wykładów (1 ocena). Łącznie zatem, podstawę do obliczenia końcowego wyniku stanowi 20 ocen cząstkowych.

Dokładna wielkość liczbowa uzyskanego wyniku przekształcana jest na ostateczną ocenę werbalną według następującej skali ocen:

dostateczny = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 2,80 do 3,30 oraz pozytywna ocena za co najmniej 11 pytań egzaminacyjnych (tj. 61,1% pozytywnych odpowiedzi)

dość dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,31 do 3,75,

dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,76 do 4,20,

ponad dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,21 do 4,65,

bardzo dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,66 do 5,00.

Każdy student ma prawo do trzykrotnego przystępowania do egzaminu. Jeden raz, w jednym z dwóch pierwszych terminów i ewentualnie dwukrotnie w sesji poprawkowej. Proponowane terminy egzaminów to: 1 czerwca i 15 czerwca (poniedziałki), oraz w sesji poprawkowej 2 września (środa) i 11 września (piątek). Terminy te mogą być przedmiotem negocjacji z przedstawicielami Samorządu Studentów jednak ich liczba i częstotliwość pozostają niezmienne. Ostateczny terminarz egzaminów musi zostać uzgodniony przed 15 maja 2020. Nie ma możliwości zdawania egzaminu w terminach innych niż ustalone zgodnie z powyższymi regułami.

Studenci zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w sprawie wyboru daty przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie, nie później niż 3 dni robocze przed uzgodnionym dniem jego odbycia. W przypadku niezłożenia deklaracji ustalającej datę przystąpienia do egzaminu lub w przypadku niezgłoszenia się na egzamin w zadeklarowanym terminie, z przyczyn innych niż udokumentowane zdarzenia losowe, student traci możliwość traktowania kolejnych podejść jako ów niewykorzystany termin. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w uzgodnionym terminie wymaga, zgodnie z Regulaminem Studiów na UMP, pisemnego poświadczenia powodów usprawiedliwienia, przedstawionego w terminie 7 dni od daty odbytego egzaminu. W sytuacji braku usprawiedliwienia nieobecności student traci prawo do zdawania egzaminu w danym terminie i otrzymuje w tym terminie ocenę niedostateczną.

Zwolnienia z egzaminu

Wyróżniający się w toku nauki studenci mogą być zwolnieni z egzaminu z chemii organicznej na podstawie wyników uzyskanych w całym cyklu nauczania przedmiotu. Warunkiem uzyskania możliwości ubiegania się o zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą jest niezależne spełnienie dwóch poniższych warunków:

  1. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej większa niż 90% wartości możliwej do uzyskania,
  2. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych z 8 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów większa niż 90% wartości możliwej do uzyskania. 

Możliwość zaliczenia części lub całości egzaminu osobom, które już zdawały chemię organiczną na innych uczelniach, w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie.

Przedstawiciel Samorządu Studentów

Starosta II roku

              ..........................................

Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

………………………………………….

Poznań, 29.05.2020r.

 

Aneks do Regulaminu

„Zasady zaliczania egzaminu z chemii organicznej dla studentów II roku

kierunek Farmacja w roku 2019/2020”

 

Forma egzaminu

Zgodnie z Zarządzenie nr 52/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-19, egzamin z chemii organicznej odbywa się w formie ustnych rozmów na platformie Teams.

Zwolnienia z egzaminu

Wyróżniający się w toku nauki studenci mogą być zwolnieni z egzaminu z chemii organicznej na podstawie wyników uzyskanych w całym cyklu nauczania przedmiotu.

Warunkiem uzyskania możliwości ubiegania się o zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą jest niezależne spełnienie trzech poniższych warunków:

  1. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej większa lub równa 90% wartości możliwej do uzyskania,
  2. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych z 6 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów większa lub równa 90% wartości możliwej do uzyskania. 
  3. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas cyklu zajęć z chemii organicznej odbywających się do 11 marca 2020r. większa lub równa 90% wartości możliwej do uzyskania.

Warunkiem uzyskania możliwości ubiegania się o zwolnienie z egzaminu z oceną ponad dobrą jest niezależne spełnienie trzech poniższych warunków:

  1. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej większa lub równa 90% wartości możliwej do uzyskania,
  2. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych z 6 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów większa lub równa 85% wartości możliwej do uzyskania. 
  3. suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas cyklu zajęć z chemii organicznej odbywających się do 11 marca 2020r. większa lub równa 90% wartości możliwej do uzyskania.

 

Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.

Podkategorie

Plan zajęć laboratoryjnych "chemia organiczna" w semestrze zimowym dla:

1) II roku Farmacji

PONIEDZIAŁEK

8.00-11.30

gr. I (10x)

1. dr A Pawełczyk

2. dr hab. B. B.-Cwynar

3. dr D. Olender (5x)/

mgr. J. Warguła (5x)

24.02.; 02.03.; 09.03.; 16.03.; 23.03./ 30.03.; 06.04.; 20.04.; 27.04.; 04.05.20.

15.45-19.15

gr.III (10x)

1. dr hab. J. Kujawski

2. dr K. Majewska (7x)/

mgr. K. S.-Kasprzak (3x)

24.02.; 02.03.; 09.03.; 16.03.; 23.03.; 30.03.; 06.04./20.04.; 27.04.; 04.05.20.

WTOREK

8.00-11.30

gr. II (10x)

1. dr D. Olender (w dniu 31.03.20r.-dr A. Pawełczyk)

2. dr hab. A. Katrusiak

25.02.; 03.03.; 10.03.; 17.03.; 24.03.; 31.03.; 07.04.; 21.04.; 28.04.; 05.05.20.

12.00-15.30

gr. V (10x)

1 dr D. Olender (w dniu 31.03.20r-dr hab. A.Katrusiak)

2. dr J. Żwawiak

25.02.; 03.03.; 10.03.; 17.03.; 24.03.; 31.03.; 07.04.; 21.04.; 28.04.; 05.05.20.

CZWARTEK

15.00-18.30

gr.VI (10x)

1. dr hab. A. Katrusiak

2. dr K. Majewska (6x)/ mgr. K. S.-Kasprzak (4x)

27.02.; 05.03.; 12.03.; 19.03.; 26.03.; 02.04./ 16.04.; 23.04.; 30.04.; 07.05.20.

PIĄTEK

09.45-13.15

gr. IV (10x)

1. dr hab. A. Katrusiak

2. dr hab. J. Kujawski

3. dr hab. B.B.-Cwynar (w dniu 17.04. - dr A. Pawełczyk)

28.02.; 06.03.; 13.03.; 20.03.; 27.03.; 03.04.; 17.04.; 24.04.; 08.05.; 15.05.20.

 2) I ROK FARMACJI

PONIEDZIAŁEK

12.00-15.30

gr. I (10x)

1. dr hab. A. Katrusiak

2. dr hab. J. Kujawski

3. dr A Pawełczyk

23.03.; 30.03.; 06.04.; 20.04.; 27.04.; 04.05.; 11.05.; 18.05.; 25.05.; 01.06.20.

WTOREK

16.00-19.30

gr. VI (10x)

1. dr K. Majewska (3x)

/mgr. K. S.-Kasprzak (7x)

2. mgr. K. Czaja

3. mgr. J. Warguła

24.03.; 31.03.; 07.04./21.04.; 28.04.; 05.05.; 12.05.; 19.05.; 26.05.; 02.06.20.

ŚRODA

 

11. 45-15.15

gr. IV (10x)

1. dr J. Żwawiak

2. dr K. Majewska (3x)/

mgr. K. S.-Kasprzak (7x)

3. dr D. Olender (w dniu 25.03. i 01.04. - dr hab. B. B.-Cwynar)

25.03.; 01.04.; 08.04./22.04.; 29.04.; 06.05.; 13.05.; 20.05.; 27.05.; 03.06.20.

 

15.30-19.00 

gr. V (10x)

1. dr hab. A. Katrusiak (5x)/dr J. Żwawiak (5x)

2. mgr J. Warguła

25.03.; 01.04.; 08.04.; 22.04.; 29.04./06.05.; 13.05.; 20.05.; 27.05.; 03.06.20.

PIĄTEK

13.15-16.45

gr. III (10x)

1. dr A. Pawełczyk

2. dr D. Olender(w dniu 27.03. - mgr J. Warguła)

3. dr K. Majewska (3x)/

mgr. K. S.-Kasprzak (7x)

20.03.; 27.03.; 03.04./17.04.; 24.04.; 08.05.; 15.05.; 22.05.; 29.05.; 05.06.20.

17.00-20.30

gr. II (10x)

1. dr D. Olender (w dniu 27.03. – mgr J. Warguła)

2. dr K. Majewska (3x)/

mgr. K. S.-Kasprzak (7x)

3. mgr. K. Czaja

20.03.; 27.03.; 03.04./17.04.; 24.04.; 08.05.; 15.05.; 22.05.; 29.05.; 05.06.20.