Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

286350
Statistik created: 2017-05-26T09:20:56+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

Zasady zaliczania egzaminu z chemii organicznej

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z chemii organicznej, jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia całego cyklu zajęć kontrolowanych z tego przedmiotu (tj.: seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych z preparatyki i z analizy związków organicznych w części praktycznej i teoretycznej oraz sprawdzianów wiadomości z zakresu objętego programem wykładów).

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z 18 tzw. otwartych pytań o charakterze możliwie nieopisowym, wymagających raczej umiejętności zapisu reakcji, wymienienia jej cech charakterystycznych, uzupełnienia stwierdzeń, wskazania błędu w podanym zapisie, narysowania wzorów, nazwania związków, itp., to jest umiejętności wskazujących na zrozumienie treści przedmiotu.

Pytania egzaminacyjne dotyczą:

-       ogólnej chemii organicznej (tzw. wprowadzenie) – 3 pytania,

-       szczegółowej chemii organicznej – 7 pytań,

-       preparatyki laboratoryjnej – 1 pytanie,

-       chemii związków heterocyklicznych – 2 pytania,

-       chemii związków naturalnych – 5 pytań.

Egzamin trwa nie dłużej niż 150 minut.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest w skali od bardzo dobrej (5,0) do niedostatecznej (2,0), według zasad zawartych w Regulaminie Studiów na UMP. Każde z pytań sprawdzane i oceniane jest we wszystkich pracach przez tę samą osobę.

Ostateczny wynik egzaminu z przedmiotu chemia organiczna stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich otrzymanych na egzaminie ocen cząstkowych (18 ocen) oraz średniej ocen za przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń (1 ocena) i średniej ocen za sprawdziany z treści minimum programowego (1 ocena). Łącznie zatem, podstawę do obliczenia końcowego wyniku stanowi 20 ocen cząstkowych.

Dokładna wielkość liczbowa uzyskanego wyniku przekształcana jest na ostateczną ocenę werbalną według następującej skali ocen:

dostateczny = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 2,80 do 3,25 oraz pozytywna ocena za co najmniej 10 pytań egzaminacyjnych (tj. 55,56% pozytywnych odpowiedzi)

dość dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,26 do 3,75,

dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 3,76 do 4,20,

ponad dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,21 do 4,65,

bardzo dobry = średnia ocena końcowa zawarta w przedziale od 4,66 do 5,00.

Każdy student ma prawo do trzykrotnego przystępowania do egzaminu. Jeden raz, w jednym z trzech pierwszych terminów i ewentualnie dwukrotnie w sesji poprawkowej. Proponowane terminy egzaminów to: 8 czerwca, 15 czerwca i 22 czerwca (poniedziałki), oraz w sesji poprawkowej 2 września, i 9 września (środy). Terminy te mogą być przedmiotem negocjacji z przedstawicielami Samorządu Studentów jednak ich liczba i częstotliwość pozostają niezmienne. Ostateczny terminarz egzaminów musi zostać uzgodniony przed 15 maja. Nie ma możliwości zdawania egzaminu w terminach innych niż ustalone zgodnie z powyższymi regułami.

Studenci zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w sprawie wyboru daty przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie, nie później niż 3 dni robocze przed uzgodnionym dniem jego odbycia. W przypadku nie złożenia deklaracji ustalającej datę przystąpienia do egzaminu lub w przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w zadeklarowanym terminie, z przyczyn innych niż zdarzenia losowe, student traci możliwość traktowania kolejnych podejść jako ów niewykorzystany termin. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w uzgodnionym terminie wymaga, zgodnie z Regulaminem Studiów na UMP, pisemnego poświadczenia powodów usprawiedliwienia, przedstawionego w terminie 7 dni od daty odbytego egzaminu. W sytuacji braku usprawiedliwienia nieobecności student traci prawo do zdawania egzaminu w danym terminie i otrzymuje w tym terminie ocenę niedostateczną.

Zwolnienia z egzaminu

Wyróżniający się w toku nauki studenci mogą być zwolnieni z egzaminu z chemii organicznej na podstawie wyników uzyskanych w całym cyklu nauczania przedmiotu. Kryterium zwolnienia z egzaminu z oceną bardzo dobrą jest niezależne spełnienie trzech poniższych warunków:

-     suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej większa niż 126,0 (na możliwą do uzyskania wielkość 140),

-     suma wartości liczbowych wszystkich ocen uzyskanych z 8 sprawdzianów z zakresu objętego programem wykładów większa niż 36,0 (na możliwą do uzyskania wielkość 40),

-     uzyskanie jednego z 10 najlepszych wyników, wśród studentów całego roku studiów, będącego sumą wartości liczbowych wszystkich ocen otrzymanych podczas całego cyklu zajęć z chemii organicznej.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów jak dziesiąta osoba na liście, przez większą liczbę studentów, żadna z osób o identycznej punktacji nie podlega zwolnieniu. Możliwe w takiej sytuacji jest przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu ze wskazanych tematów, pozwalającego na wyłonienie studentów kwalifikujących się do zwolnienia z egzaminu, jednak w taki sposób, by ich łączna liczba nie przekraczała 10 osób, względnie osoby takie mogą być zwolnione z egzaminu z oceną ponad dobrą, bez dodatkowego sprawdzianu.

Możliwość zaliczenia części lub całości egzaminu osobom, które już zdawały chemię organiczną na innych uczelniach, w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie.

Przedstawiciel Samorządu Studentów

Starosta II roku

……………………………………….

Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

………………………………………….

Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.