ZAKRES DYDAKTYKI

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Farmacji, kierunku Farmacja (w języku polskim), Oddziału Analityki Medycznej (OAM), Kosmetologia I stopnia - studia licencjackie w trybie stacjonarnym, Kosmetologia II stopnia - studia magisterskie uzupełniające (SUM) tylko w trybie zaocznym oraz dla studentów Wydz. Nauk o Zdrowiu, kierunku Biotechnologia. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzimy zajęcia dla studentów nowo otworzonych kierunków: Inżynierii Farmaceutycznej oraz Analityki Kryminalistycznej i Sądowej.


Nauczanie chemii organicznej studentów kierunku Farmacja odbywa się na I i II roku studiów. Obejmuje ono 75 godzin wykładów (30 godzin w II semestrze i 45 godzin w semestrze III), 15 godz. zajęć seminaryjnych (semestr II) oraz 120 godzin ćwiczeń. Wykłady prowadzi Kierownik Katedry prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, natomiast zajęcia seminaryjne - dr hab. Marek K. Bernard. Od bieżącego roku akademickiego, realizacja przedmiotu "Chemia organiczna" odbywa się tylko na pierwszym roku studiów w wymiarze 150 godzin, obejmujących 120 godzin ćwiczeń laboratoryjnych oraz 30 godzin wykładów.

W semestrze zimowym prowadzone są zajęcia z preparatyki związków organicznych (75 godz.). Studenci zaliczają najpierw kolokwium z podstawowych czynności laboratoryjnych. Następnie wykonują kolejno 5 preparatów i zaliczają teoretyczną partie materiału, dotyczącą: podstawowych reakcji chemicznych, reakcji utleniania i redukcji, podstawienia przy acylowym atomie węgla, reakcji hydrolizy, przegrupowania i syntezę związku heterocyklicznego.

W semestrze letnim zajęcia obejmują wykonanie przez studentów 6 ćwiczeń zróżnicowanych zarówno pod względem tematycznym, jak i długości wykonania. Dotyczą izolacji tłuszczów z surowców naturalnych, syntezy związków heterocyklicznych wspomaganej mikrofalowo, reakcji polimeryzacj, syntezy barwników syntetycznych a także cukrów oraz analizy związków organicznych w tym oznaczania grup rozpuszczalności i reakcji charakterystycznych dla różnych grup funkcyjnych.

Do każdego ćwiczenia student zobowiązany jest do zaliczenia teorii dotyczącej wykonywanego preparatu. Studenci II roku farmacji winni zaliczyć dwa sprawdziany z analizy związków organicznych oraz wykonać dwie analizy proste i dwie złożone, składające się z dwóch związków organicznych. Ćwiczenia prowadzą wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry i Zakładu Chemii Organicznej. Kurs nauczania chemii organicznej kończy się egzaminem pisemnym. Egzaminatorem jest prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.

Oprócz zajęć obowiązkowych studenci kierunku Farmacja mogą wybierać zajęcia fakultatywne, opracowane przez pracowników Katedry.

 W roku 2019/2020 Katedra uzyskała zgodę Komisji programowej na prowadzenie następujących fakultetów:

"Naturalne substancje aktywne w piwie" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr D. Olender

"Systemy nazewnictwa substancji chemicznych" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr hab. A. Katrusiak
"Oddziaływania międzycząsteczkowe" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr hab. A. Katrusiak
"Postępy w chemii związków heterocyklicznych" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr A. Pawełczyk
"Struktura i znaczenie wybranych biocząsteczek" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr J. Żwawiak

"Wykorzystanie analizy rentgenograficznej w farmacji" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi prof. dr hab. A. Gzella

Od 1979 r. na Wydziale Farmaceutycznym istnieje Oddział Analityki Medycznej. Zajęcia z chemii organicznej dla studentów tego Oddziału odbywają się na I roku studiów i obejmują 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń. Celem kształcenia jest opanowanie podstaw chemii organicznej oraz techniki pracy w laboratorium chemicznym. Program obejmuje chemizm, właściwości, występowanie i otrzymywanie podstawowych grup związków organicznych z uwzględnieniem lipidów, cukrów, aminokwasów, steroidów, terpenów, związków heterocyklicznych, alkaloidów, a także słownictwo w.w. związków. Ćwiczenia z chemii organicznej, obejmujące analizę związków organicznych oraz sposoby ich oczyszczania studenci odbywają pod opieką dr hab. Jacka Kujawskiego. Zajęcia z chemii organicznej kończą się egzaminem ustnym. Egzaminatorem jest dr hab. Marek K. Bernard.

W roku akademickim 2008/09 wprowadzono dla studentów I roku następujące zajęcia fakultatywne:

"Nomenklatura związków organicznych",

"Podstawy działania i projektowania leków",

"Stereochemia związków organicznych"

każdy za 1 punkt kredytowy, które prowadzi dr hab. Marek K. Bernard.

Od roku 2017/2018 realizowany jest w wymiarze 15h przedmiot w formie seminarium "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender.


Od roku akademickiego 2005/2006 rozpoczęto zajęcia na kierunku Kosmetologia I stopnia (studia licencjackie) z przedmiotu "Chemia surowców kosmetycznych". Obecnie w roku akademickim 2019/2020 na studiach stacjonarnych nauczanie w semestrach I i II, obejmuje 30 godz. wykładów i 75 godz. ćwiczeń. Ponadto studenci kosmetologi III roku, w semestrze V uczestniczą w zajęciach seminaryjnych "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender.
Od roku 2010/2011 na kierunku Kosmetologia II stopnia (SUM) wprowadzono nowy przedmiot "Sensoryka i środki zapachowe" pod kierunkiem prof. dr hab. L. Zaprutko, obecnie w wymiarze 9 godz. wykładów i 15 godz ćwiczeń.


Studenci Wydziału Medycznego, kierunku Biotechnologia uczestniczą  w zajęciach  z przedmiotu "Chemia organiczna" w wymiarze 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń. Wykłady i ćwiczenia prowadzi prof. UM dr hab. Andrzej Gzella.

Od roku akademickiego 2018/1019 wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej odbywają się dla studentów kierunku Analityka Kryminalistyczna i Sądowa. Nauczanie w semestrze II, obejmuje 25 godz. wykładów i 35 godz. ćwiczeń. Wykłady i ćwiczenia prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gzella.

Ponadto, od roku akademickiego 2018/1019 wykłady i zajęcia seminaryjne z chemii organicznej odbywają się również dla studentów kierunku Inżynieria Farmaceutyczna. Nauczanie w semestrze II, obejmuje 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń seminaryjnych.  W semestrze III studenci realizują ćwiczenia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć seminaryjnych jest dr hab. Barbara Bednarczyk - Cwynar.

Na kierunkach Analityka Kryminalistyczna i Sądowa, w semestrze II oraz Inżynieria Farmaceutyczna, w semestrze VII realizowany będzie   w formie wykładów przedmiot "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender, w wymiarze 15h.

W semestrze II na kierunku Analityka Kryminalistyczna i Sądowa oraz w semestrze III dla studentów Inżynierii Farmaceutycznej prowadzony jest także  przedmiot obieralny "Chemia związków naturalnych" pod kierunkiem dr Krystyny Majewskiej, w wymiarze 15h.