Gdzie jesteśmy

 

Odwiedziny

286350
Statistik created: 2017-05-26T09:20:56+02:00
Odwiedzin od 28-05-2009

ZAKRES DYDAKTYKI

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Farmacji, kierunku Farmacja (w języku polskim), Farmacja (oddział anglojęzyczny), Oddziału Analityki Medycznej (OAM), Kosmetologia I stopnia - studia licencjackie w trybie stacjonarnym i zaocznym, Kosmetologia II stopnia - studia magisterskie uzupełniające (SUM) tylko w trybie zaocznym oraz dla studentów Wydz. Lekarskiego II, kierunku Biotechnologia.


Nauczanie chemii organicznej studentów kierunku Farmacja odbywa się na I i II roku studiów. Obejmuje ono 75 godzin wykładów (30 godzin w II semestrze i 45 godzin w semestrze III), 15 godz. zajęć seminaryjnych (semestr II) oraz 120 godzin ćwiczeń. Wykłady prowadzi Kierownik Katedry prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, natomiast zajęcia seminaryjne - dr hab. Marek K. Bernard .

Ćwiczenia z chemii organicznej odbywają się na II roku studiów. W semestrze zimowym prowadzone są zajęcia z preparatyki związków organicznych (75 godz.). Studenci zaliczają najpierw kolokwium z podstawowych czynności laboratoryjnych. Następnie wykonują kolejno 5 preparatów i zaliczają teoretyczną partie materiału, dotyczącą: podstawowych reakcji chemicznych, reakcji utleniania i redukcji, podstawienia przy acylowym atomie węgla, reakcji hydrolizy, przegrupowania i syntezę związku heterocyklicznego.

W semestrze IV odbywają się zajęcia z analizy związków organicznych. Studenci II roku farmacji winni zaliczyć dwa sprawdziany z analizy związków organicznych oraz wykonać dwie analizy proste i dwie złożone, składające się z dwóch związków organicznych. Ćwiczenia prowadzą wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry i Zakładu Chemii Organicznej. Kurs nauczania chemii organicznej kończy się egzaminem pisemnym. Egzaminatorem jest prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.

Oprócz zajęć obowiązkowych studenci kierunku Farmacja mogą wybierać zajęcia fakultatywne, opracowane przez pracowników Katedry.

 

Od roku 2015/2016 Katedra uzyskała zgodę Komisji programowej na prowadzenie następujących fakultetów:

I rok " Naturalne substancje aktywne w piwie" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr D. Olender

"Systemy nazewnictwa substancji chemicznych" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr hab. A. Katrusiak
II rok "Oddziaływania międzycząsteczkowe" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr hab. A. Katrusiak
"Postępy w chemii związków heterocyklicznych" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr K. Majewska
"Struktura i znaczenie wybranych biocząsteczek" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr K. Majewsk

III rok "Związki zapachowe i ich rola w życiu człowieka" 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr A. Pawełczyk

 

Od 1979 r. na Wydziale Farmaceutycznym istnieje Oddział Analityki Medycznej. Zajęcia z chemii organicznej dla studentów tego Oddziału odbywają się na I roku studiów i obejmują 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń. Celem kształcenia jest opanowanie podstaw chemii organicznej oraz techniki pracy w laboratorium chemicznym. Program obejmuje chemizm, właściwości, występowanie i otrzymywanie podstawowych grup związków organicznych z uwzględnieniem lipidów, cukrów, aminokwasów, steroidów, terpenów, związków heterocyklicznych, alkaloidów, a także słownictwo w.w. związków. Ćwiczenia z chemii organicznej, obejmujące analizę związków organicznych oraz sposoby ich oczyszczania studenci odbywają pod opieką dr D. Olender. Zajęcia z chemii organicznej kończą sie egzaminem ustnym. Egzaminatorem jest dr hab. Marek K. Bernard.

W roku akademickim 2008/09 wprowadzono nastepujące zajęcia fakultatywne: "Nomenklatura związków organicznych", "Molekularne podstawy działania i projektowania leków", "Stereochemia związków organicznych", każdy za 1 punkt kredytowy, które prowadzi dr hab. Marek K. Bernard.

 

Od roku akademickim 2015/2016 studenci mogą uczestniczyć w następujących zajęciach fakultatywnych:

I rok "Podstawy działania i projektowania leków" I rok OAM, prowadzi dr hab. M. Bernard

III i IV rok "Ochrona własności intelektualnej", 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr Dorota Olender.

Od roku akademickiego 2005/2006 rozpoczęto zajęcia na kierunku Kosmetologia I stopnia (studia licencjackie) z przedmiotu "Chemia surowców kosmetycznych".

Obecnie w roku akademickim 2013/2014 na studiach stacjonarnych nauczanie w semestrach I i II, obejmuje 30 godz. wykładów i 75 godz. ćwiczeń. Natomiast na studiach zaocznych jest to 18 godzin wykładów i 45 godz. ćwiczeń, również w semestrach I i II.
Od roku 2010/2011 na kierunku Kosmetologia II stopnia (SUM) wprowadzono nowy przedmiot "Sensoryka i środki zapachowe" pod kierunkiem prof. dr hab. L. Zaprutko, w wymiarze 9 godz.  wykładów i 18 godz ćwiczeń.


Studenci Wydziału Lekarskiego II, kierunku Biotechnologia uczestniczą  w zajęciach  z przedmiotu "Chemia organiczna" w wymiarze 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń. Wykłady prowadzi dr hab. Andrzej Gzella.


Ćwiczenia z chemii organicznej odbywają się również dla studentów anglojęzycznych kierunku Farmacja. Wykłady prowadzi dr hab. Marek K. Bernard, natomiast ćwiczenia dr Justyna Żwawiak.