ZAKRES DYDAKTYKI

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Farmacji, kierunku Farmacja (w języku polskim), Oddziału Analityki Medycznej (OAM), Kosmetologia I stopnia - studia licencjackie w trybie stacjonarnym, Kosmetologia II stopnia - studia magisterskie uzupełniające (SUM) tylko w trybie zaocznym oraz dla studentów Wydz. Nauk o Zdrowiu, kierunku Biotechnologia. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzimy zajęcia dla studentów nowo otworzonych kierunków: Inżynierii Farmaceutycznej oraz Analityki Kryminalistycznej i Sądowej.


Od roku akademickiego 2020-2021 nauczanie chemii organicznej studentów kierunku Farmacja odbywa się na I roku studiów. Obejmuje ono 45 godzin wykładów, 30 godz. zajęć seminaryjnych (semestr I) oraz 75 godzin ćwiczeń laboratoryjnych (semestr II). Wykłady prowadzi Kierownik Katedry prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko, natomiast zajęcia seminaryjne są prowadzone przez kilku asystentów.

Zajęcia laboratoryjne obejmują zagadnienia z preparatyki związków organicznych jak również dotyczą izolacji tłuszczów z surowców naturalnych, syntezy związków heterocyklicznych wspomaganej mikrofalowo, reakcji polimeryzacj, syntezy barwników syntetycznych a także cukrów oraz analizy związków organicznych w tym oznaczania grup rozpuszczalności i reakcji charakterystycznych dla różnych grup funkcyjnych. Studenci  zaliczają najpierw kolokwium z podstawowych czynności laboratoryjnych a następnie wykonują preparaty i zaliczają teoretyczną partię materiału, dotyczącą: podstawowych reakcji chemicznych, reakcji utleniania i redukcji, podstawienia przy acylowym atomie węgla, reakcji hydrolizy, przegrupowania i syntezę związku heterocyklicznego.

Ćwiczenia prowadzą wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry i Zakładu Chemii Organicznej. Kurs nauczania chemii organicznej kończy się egzaminem ustnym. Egzaminatorem jest prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.

Oprócz zajęć obowiązkowych studenci kierunku Farmacja mogą wybierać zajęcia fakultatywne, opracowane przez pracowników Katedry.

 W roku 2019/2020 Katedra uzyskała zgodę Komisji programowej na prowadzenie fakultetów. W tym roku akademickim 2020/2021 realizowane będą następujące przedmioty:

"Naturalne substancje aktywne w piwie" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr D. Olender

"Systemy nazewnictwa substancji chemicznych" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem mgr. Katarzyny Sowy-Kasprzak
"Oddziaływania międzycząsteczkowe" - 15 godz., 1p ECTS, pod kierunkiem dr D. Olender
"Postępy w chemii związków heterocyklicznych" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr A. Pawełczyk
"Struktura i znaczenie wybranych biocząsteczek" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi dr J. Żwawiak

"Wykorzystanie analizy rentgenograficznej w farmacji" - 15 godz., 1p ECTS, prowadzi prof. dr hab. A. Gzella

Od 1979 r. na Wydziale Farmaceutycznym istnieje Oddział Analityki Medycznej. Zajęcia z chemii organicznej dla studentów tego Oddziału odbywają się na I roku studiów i obejmują 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń. Celem kształcenia jest opanowanie podstaw chemii organicznej oraz techniki pracy w laboratorium chemicznym. Program obejmuje chemizm, właściwości, występowanie i otrzymywanie podstawowych grup związków organicznych z uwzględnieniem lipidów, cukrów, aminokwasów, steroidów, terpenów, związków heterocyklicznych, alkaloidów, a także słownictwo w.w. związków. Ćwiczenia z chemii organicznej, obejmujące analizę związków organicznych oraz sposoby ich oczyszczania studenci odbywają pod opieką asystentów Katedry. Zajęcia z chemii organicznej kończą się egzaminem ustnym. Egzaminatorem jest dr hab. Marek K. Bernard.

W roku akademickim 2008/09 wprowadzono dla studentów I roku następujące zajęcia fakultatywne:

"Nomenklatura związków organicznych",

"Podstawy działania i projektowania leków",

"Stereochemia związków organicznych"

każdy za 1 punkt kredytowy, które prowadzi dr hab. Marek K. Bernard.

Od roku 2017/2018 realizowany jest w wymiarze 15h przedmiot w formie seminarium "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender.


Od roku akademickiego 2005/2006 rozpoczęto zajęcia na kierunku Kosmetologia I stopnia (studia licencjackie) z przedmiotu "Chemia surowców kosmetycznych". Obecnie w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych nauczanie w semestrach I i II, obejmuje 30 godz. wykładów, 20 godz. zajęć seminaryjnych oraz 50 godz. ćwiczeń laboratoryjnych. Ponadto studenci kosmetologi III roku, w semestrze V uczestniczą w zajęciach seminaryjnych "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender.
Od roku 2010/2011 na kierunku Kosmetologia II stopnia (SUM) wprowadzono nowy przedmiot "Sensoryka i środki zapachowe" pod kierunkiem prof. dr hab. L. Zaprutko, obecnie w wymiarze 9 godz. wykładów i 15 godz ćwiczeń.


Studenci Wydziału Medycznego, kierunku Biotechnologia uczestniczą  w zajęciach  z przedmiotu "Chemia organiczna" w wymiarze 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń. Wykłady i ćwiczenia prowadzi prof. UM dr hab. Andrzej Gzella.

Od roku akademickiego 2018/1019 wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej odbywają się dla studentów kierunku Analityka Kryminalistyczna i Sądowa. Nauczanie w semestrze II, obejmuje 25 godz. wykładów i 35 godz. ćwiczeń. Wykłady i ćwiczenia prowadzi prof. dr hab. Andrzej Gzella.

Ponadto, od roku akademickiego 2018/1019 wykłady i zajęcia seminaryjne z chemii organicznej odbywają się również dla studentów kierunku Inżynieria Farmaceutyczna. Nauczanie w semestrze II, obejmuje 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń seminaryjnych.  W semestrze III studenci realizują ćwiczenia laboratoryjne w wymiarze 30 godzin. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć seminaryjnych jest dr hab. Barbara Bednarczyk - Cwynar.

Na kierunkach Analityka Kryminalistyczna i Sądowa, w semestrze II oraz Inżynieria Farmaceutyczna, w semestrze VII realizowany jest w formie wykładów przedmiot "Ochrona Własności Intelektualnej" pod kierunkiem dr Doroty Olender, w wymiarze 15h.

W semestrze II na kierunku Analityka Kryminalistyczna i Sądowa oraz w semestrze III dla studentów Inżynierii Farmaceutycznej prowadzony jest także  przedmiot obieralny "Chemia związków naturalnych" pod kierunkiem dr Justyny Żwawiak oraz dr Annę Pawełczyk, w wymiarze 15h.