Tematy sprawdzianów dla studentów  Farmacji

(minima programowe)

 

Sprawdzian I

 • Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 • Chlorowcowęglowodory
 • Związki metaloorganiczne
 • Związki nitrowe

Sprawdzian II

 • Aminy, sole azoniowe, związki azowe i diazowe,
 • Alkohole i fenole
 • Etery
 • Organiczne związki siarki (atom S poza pierścieniem)

Sprawdzian III

 • Aldehydy, ketony, chinony, keteny

Sprawdzian IV

 • Kwasy karboksylowe jedno i wielokarboksylowe
 • Pochodne funkcyjne kwasów (estry, amidy, bezwodniki, nitryle, halogenki itp.)

Sprawdzian V

 • Fluorowco-, hydroksy-, okso- i aminokwasy
 • Pochodne kwasu węglowego

 Sprawdzian VI

 • Związki heterocykliczne

Sprawdzian VII

 • Węglowodany. Glikozydy
 • Aminokwasy. Białka
 • Tłuszcze

Sprawdzian VIII

 • Alkaloidy
 • Steroidy
 • Terpeny